VIZIJA
Kokybiškas ugdymas, orientuotas į holistinį asmens augimą.

MISIJA
Inovatyvi, fiziškai ir emociškai saugi, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo(si) aplinka.

FILOSOFIJA
Pradinukui – pradinė mokykla.

PRIORITETINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KRYPTYS
I prioritetas: Šiuolaikiškas ir kokybiškas ugdymo(si) procesas.
Argumentas: Šiuolaikiškas ir kokybiškas ugdymas(is) vyksta tuomet, kai mokykloje iniciatyvūs, novatoriški, daug ir nuoširdžiai dirbantys pedagogai, žinantys nūdienos švietimo aktualijas, bendraujantys ir bendradarbiaujantys, kryptingai keliantys savo profesinę kvalifikaciją, ugdantys savo ir mokinių kompetencijas, siekiantys bendro mokyklos tikslo. Ugdymo kokybei užtikrinti svarbi ir materialinė, techninė bei informacinė bazė.

II prioritetas: Mokyklos bendruomės stiprinimas.
Argumentas. Stipri bendruomenė – kokybiška veikla. Bendravimas, bendradarbiavimas, dalinimasis idėjomis, socialinė partnerystė įgalina bendruomenę kryptingai, planingai, susitartai veiklai. Mokinių ir jų šeimų pažinimas gerina tarpusavio santykius, dalinimąsi atsakomybe ir užtikrina savalaikį grįžtamąjį ryšį. Socialinė partnerystė plečia mokyklos bendruomenės pasaulėžiūrą.

III prioritetas: Fiziškai ir emociškai saugios aplinkos kūrimas.
Argumentas: Mokiniai dalyvaudami mokykloje vykdomose programose orientuotose į holistinį asmens augimą, ugdysis savarankiškumą, augs socialiai atsakingi ir emociškai atsparūs.

TIKSLAI
Išsikeliant mokyklos strateginius tikslus 2021-2022 metų laikotarpiui, vadovautasi mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, 2018-2022 metų strateginio veiklos plano analizės, atliekamos kiekvienais metais, rezultatais, SSGG analizės metu išryškėjusiomis mokyklos veiklos silpnosiomis ir stipriosiomis pusėmis, švietimo kaitos tendencijomis.