Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Mokinių turizmo renginių organizavimo ir mokinių lydėjimo į renginius aprašas

Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas

Mokyklos dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamentas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Metodinės grupės reglamentas

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, bendrosios programos pritaikymo tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Poveikio priemonės ir jų taikymo tvarka

Uniformos aprašas

5 reagavimo žingsnių planas, pastebėjus galimą vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, mokykloje

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos tvarka

Mokytojų etikos kodeksas