Logopedės veikla:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūri į specialiųjų poreikių mokinius.

Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • ugdomas girdimasis suvokimas ir kalbinė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • ugdomas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • lavinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • plečiamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.

logopede