mokyklaVilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla (toliau – mokykla) nuo 1993 metų rugsėjo 1-osios dienos teikia pradinį ugdymą 6-11 metų vaikams. Mokykla įsikūrusi buvusio vaikų lopšelio – darželio patalpose Fabijoniškių mikrorajone. Tuomet ji vadinosi Vilniaus 14-oji pradžios mokykla. 1996 metais įstaigai suteiktas Vilniaus ,,Šviesos“ pradinės mokyklos vardas. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis - bendrasis pradinis ugdymas. Mokykla yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams ugdyti vaikus, teikianti bendrąjį pradinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, mokyklos nuostatais bei kitais aktualiais dokumentais.

Mokyklos filosofija - „Pradinukui – pradinė mokykla“. Vadovaujantis ja, ugdymas yra nukreiptas į vaiką saugioje aplinkoje. Mokykloje yra 15 klasių komplektų. Pastaruoju metu aktualinamas vaiko socialinis – emocinis ugdymas. Nuo 2017-2018 m. m. kiekvienoje klasėje vykdoma prevencinė programa „Antras žingsnis“. Trijose klasėse tėvų pageidavimu dirba mokytojo padėjėjos. Visi mokyklos pedagogai dalyvavo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos organizuoto projekto mokymose bei nuolat ugdo savo dalykines bei asmenines kompetencijas. Tai įgalina pedagogus kryptingai ugdyti mokinių dalykines bei asmenines kompetencijas tiek pamokų metu, tiek neformalaus švietimo veikloje.

Mokykloje sudarytos palankios sąlygos būrelinei veiklai, VDM grupėms. Kompiuterizuotos mokytojų bei psichologo, logopedo, socialinio ir specialiojo pedagogo darbo vietos.

Mokykla yra atvira inovacijoms, veikia pailgintos dienos grupės mokiniams, gausus neformaliojo švietimo veiklos/būrelių pasirinkimas. Tai sudaro sąlygas mokinių saviraiškai. Mokykloje sudarytos palankios ugdymo(si) sąlygos tiek mokiniui, tiek mokytojui. Nuolat atnaujinama ugdymo priemonių bazė. Didelis dėmesys skiriamas IKT priemonėms. Visose klasėse ir kitose ugdymo(si) patalpose veikia mokytojams skirti kompiuteriai, interneto prieiga, vidinės komunikacijos tinklas, projektoriai. Mokykloje yra 3 interaktyvios lentos, 19 planšetės mokiniams. Taip pat 2020 metais įrengta IKT klasė su 14 kompiuterizuotomis darbo vietomis.

Mokytojams organizuoti IKT kvalifikacijos kėlimo seminarai „Moodle aplinka“, Microsoft „Teams". Mokykla pasirinkusi Microsoft „Teams" platformą darbui nuotolio ugdymo metu.

Mokykloje išplėtota gerosios patirties sklaida – pranešimai bei praktinė veikla mokyklos metodinės grupės organizuojamuose išplėstiniuose metodiniuose pasitarimuose, organizuojamos šalies mokinių bei mokytojų teorinės – praktinės konferencijos. Mokyklos mokiniai yra daugelio konkursų ir olimpiadų prizininkai.

Mokykla yra Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacijos (LPUMAA) narė, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos (LSEUA) narė.

Mokykla bendradarbiauja su Fabijoniškių seniūnija, 6-ąja policijos nuovada, Prano Mašioto pradine mokykla, Vaikų muzikos mokykla „Lyra“, VŠĮ ,,Asmenybės ugdymo institutas“, Šakių raj. Gelgaudiškio vidurine mokykla, lopšeliu/darželiu ,,Gandriukas“, Saugaus eismo mokykla, Lietuvos edukologijos universitetu. Dalyvaujame Nacionalinio kraujo centro, Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ organizuojamose akcijose.

Siekiant įvairiapusiškesnės mokyklos partnerystės su socialiniais partneriais, mokykla rengia bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtros modelį.

Mokyklos pastatas pastatytas 1989 metais. Pastatas perorganizuotas iš vaikų darželio patalpų ir maksimaliai pritaikytas mokyklos poreikiams tenkinti. Mokykla jauki, šilta, turinti ir puoselėjanti savo tradicijas, tačiau patalpų stygius neužtikrina maksimalių sąlygų plėtoti ugdymo(si) poreikį: nėra sporto salės, lauko aikštyno, muzikos, užsienio kalbų kabinetų, poilsio erdvių.