VIZIJA

Pokyčiams atvira mokykla, kurioje vyksta nuoseklus, kokybiškas ir kūrybiškas ugdymas(is) lietuvių kalba.

MISIJA

Kuriama saugi ir sveika aplinka, ugdomos bendrosios kompetencijos, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, asmenybės brandą ir ateities lūkesčius, skatinamas kūrybiškumas, puoselėjama tautinė kultūra ir pozityvios gyvenimo vertybės.

VERTYBĖS

  • Lyderystė;
  • Kūrybiškumas ir saviraiška;
  • Veikimas kartu;
  • Tarpdalykinė integracija;
  • Asmeninis tobulėjimas;
  • Atsakomybė, pareiga ir pilietiškumas;
  • Pagarba, tolerancija, pagalba kiekvienam bendruomenės nariui.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS
Ugdymo kokybės gerinimas.

Uždaviniai:
1. Tikslingai ir kryptingai dirbti pagal atnaujinamas pradinio ugdymo bendrąsias programas.
2. Prioritetines veiklos sritis integruoti į ugdymo procesą.

2 TIKSLAS
Užtikrinti vienodas ugdymosi sąlygas ir lygias galimybes visiems mokiniams, tenkinant jų ugdymosi poreikius bei suteikiant veiksmingą pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

Uždaviniai:
1. Tobulinti įtraukųjį ugdymą per ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą.
2. Patobulinti veiksmingos ir savalaikės pedagoginės ir psichologinės pagalbos sistemą.

3. TIKSLAS
Kurti saugią, mokinių poreikius atliepiančią mokyklos ugdymo aplinką.

Uždaviniai:
1. Modernizuoti mokyklos IKT bazę.
2. Telkti bendruomenę atnaujinat edukacines ir poilsio erdves.