Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo ir mokinių lydėjimo į renginius aprašas

Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas

Mokyklos dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamentas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Metodinės grupės reglamentas

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, bendrosios programos pritaikymo tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Poveikio priemonės ir jų taikymo tvarka

Uniformos aprašas

5 reagavimo žingsnių planas, pastebėjus galimą vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, mokykloje

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Mokytojų etikos kodeksas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Mokinių skyrimo į klases ir klasių vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas